آموزش های کاربردی

دوره های آموزشی سایت

زبان‌های برنامه‌نویسی مورد استفاده در برق قدرت (مانند MATLAB و Simulink)
با تدریس دکتر مهدی نیا
مدرس دانشگاه های برتر
آموزش برنامه نویسی با بهترین ها
همراه با اساتید متخصص و یا تجربه کار واقعی در شرکت های بزرگ

دوره آموزش طراحی

5.1

6.450

هزار تومان

دوره آموزش طراحی

5.1

6.450

هزار تومان

دوره آموزش طراحی

5.1

6.450

هزار تومان

دوره آموزش طراحی

5.1

6.450

هزار تومان

دوره آموزش طراحی

5.1

6.450

هزار تومان

دوره آموزش طراحی

5.1

6.450

هزار تومان

دوره آموزش طراحی

5.1

6.450

هزار تومان

دوره آموزش طراحی

5.1

6.450

هزار تومان

دوره آموزش طراحی

5.1

6.450

هزار تومان

دوره آموزش طراحی

5.1

6.450

هزار تومان

دوره آموزش طراحی

5.1

6.450

هزار تومان

دوره آموزش طراحی

5.1

6.450

هزار تومان